Rize'deki 35 festivali 'Rize Festivalleri Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme' adıyla yapılan çalışma temmuz ayında tamamlandı.

Dr. Yasin Kırılmış tarafından yürütülen Rize kültürü ile ilgili 6 yıllık çalışma sonucunda ortaya çıktı.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Kırılmış, "Araştırmalarımız neticesinde Rize yaylaları ile ilgili çeşitli disiplinlere ait çalışmaların olduğunu, fakat halkbilimsel açıdan bir çalışmanın yapılmadığını, Rize festivalleri ve yayla şenlikleri ile ilgili ise kaynaklardaki birkaç satırlık bilgiden öte bir şey bulunmadığını tespit ettik. Rize festivalleri ile ilgili görülen bu eksiklik çalışmamızın çıkış noktasını oluşturmuştur. Festivaller sadece eğlence unsurunu ifade etmemektedir. Özellikle Rize’de bazı festivaller arka planında yer alan yaylacılık geleneği ile yöre kültürüne ait önemli veriler sunmaktadır. Festivaller yörenin eğlence kültürüne ait önemli doneler sunmanın yanı sıra yeme-içme, giyim-kuşam, halk edebiyatı ürünleri, oyun, yarışma, müzik, dans vb. yöreye ait pek çok kültürel değerin yaşatıldığı ve sonraki kuşaklara aktarıldığı önemli bir icra ortamı oluşturmaktadır. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde festivaller ve yayla şenliklerinin, yöreye ait çok önemli kültürel kodlar barındırdığını söylemek doğru olacaktır. Çalışmamızda yapısal özellikleri ortaya çıkartılarak analiz edilen Rize Festivalleri; kültürel, ekonomik, turizm, eğitim, siyasal, toplumsal, psikolojik vb. işlevleriyle de taşıdığı değerler itibariyle incelenerek yöreye, organizasyon heyetlerine ve katılımcılara katkıları noktasından incelenmiştir." dedi.Kırılmış, Rize festivallerini ele alan, analiz çalışmasının dört ana bölüm ve bir sonuç bölümünden oluşan 600 sayfalık kapsamlı bir araştırma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçmişten günümüze tarihi-coğrafî özellikleri ve sosyal-kültürel dokusuyla Rize ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Kültürel incelemeler ve şenlik, karnaval, festival kavramlarının analizi adlı ikinci bölümde kavramsal analizle birlikte mitolojik devirlerden günümüze dünya halklarında, Türk kültüründe ve günümüz Türkiye'sinde bayram, şölen, şenlik, karnaval, festival kavramları ele alınmış ve tasnif denemelerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Rize festivalleri, Türk eğlence kültürü incelemeleri çerçevesinde oluşturulan yapısal analiz kalıplarına göre incelenmiş, etkinlikler; adlandırma, zaman, süre, mekân ve eğlence unsurları bakımından festival komiteleri, organizasyon heyetleri, katılımcılarla yapılan görüşmeler, saha araştırmaları ve gözlemler neticesinde elde edilen veriler ışığında değerlendirilmiştir. Çalışmada başlangıçtan günümüze Rize festivalleri, taşıdıkları yöre kültürüne ait izlerle beraber yapısal ve işlevsel özellikleri yönüyle analiz edilmiştir. Bu çalışma ile birlikte Rize festivalleri ilk kez müstakil olarak değerlendirilmiş ve bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmış olmaktadır."